Schedule for additional and extra classes

Дополнителна настава

- Дополнителна настава ќе се организира за учениците кои имаат тешкотии во учењето и на кои им е потребна повремена помош во текот на наставната година.
- Во текот на целиот воспитно-образовен процес со учениците кои покажуваат послаби резултати ќе се работи со приспособени форми и методи за полесно совладување на предвидените содржини.  Одделенскиот раководител ќе ги информира родителите на тие ученици за обврската за задолжително посетување на дополнителна настава по соодветниот наставен предмет. Секој наставник ќе води евиденција за присуство на часовите по дополнителна настава. Учениците кои послабо напредуваат по повеќе од два наставни предмети, во текот на еден месец ќе посетуваат дополнителна настава по два предмети по избор, во договор со родителот и предметните наставници. Стручната служба активно учествува во реализација на дополнителната настава со цел да се детектираат причините за послабиот успех кај секој ученик. Со учениците кои послабо напредуваат во учењето и покажуваат асоцијативно однесување стручната служба во училиштето ќе организира средби со родители, согласно со Програмата за советување на родители.
- Дополнително, најдоцна до 20 септември, во согласност со распоредот за учебната 2023/24 година, ќе биде изработен и распоред за дополнителна настава по одделни предмети.

Програма за дополнителна настава


Идентификување на ученици кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети и покажуваат
посебен интерес за проширување и продлабочување на
знаењата за одделни наставни предмети, одделна тема/област од наставен предмет
Стручни соработници
Наставници
изготвување програма за додатна настава согласно интересите на ученикот
следење и го контролира напредокот на ученикот
водење педагошка евиденција за додатна настава
во тек на годината
Збогатување на знаењата кај: напредни ученици кои имаат највисока оценка за наставниот предмет
ученици што покажуваат посебен интерес за одредена област за тема/област од наставната програма
ученици што се
пријавуваат за учество на натпревари
Евалуација
Директор
Стручни соработници
програми и подготовки на наставниците посета на час
прашалник за наставниците обработка на податоците од
увид на часови пополнети
инструменти
јуни
Зголемени постигања на учениците кои покажуваат значителни резултати во определени области
Идентификување на ученици кои во текот на
редовната настава
не ги постигнале очекуваните резултати од
одредeни
наставни програми или очекуваните резултати од одредени
теми/области во рамките на наставните програми
Стручни соработници
Наставници
планирање и реализирање
придржувајќи се на наставната програма за конкретниот наставен предмет, а согласно потребите на учениците. индивидуална/ индивидуализирана
работа или по потреба, може да се организира реализација на дополнителна настава со групна форма на работа, доколку учениците имаат исти потешкотии во постигањето на очекуваните резултати (на
пример: конкретна
цел од иста тема од наставната програма)
усогласување со стилот на учење на ученикот, користење содветни дидактички средства и материјали,
применување
интерактивен пристап користење
активни методи на
учење
Во тек на годината
Подобрувања на знаењата кај:
ученици со помали предзнаења за
наставниот предмет или одредена тема од
наставниот предмет, ученци кои покажале слаби резултати од учењето
(имаат негативна оценка за тој очекуван резултат или тема),
ученици што подолго време отсуствувале од настава и ученици со
потешкотии во учењето.
Евалуација
Директор
Стручни соработници
програми и подготовки на наставниците посета на час
- прашалник за наставниците обработка на
податоците од увид на часови
пополнети инструменти
Јуни
подобрени
постигања на
учениците кои имаат
потешкотии во учењетоДодатна настава

- Додатна настава се организира за учениците кои покажуваат значителни резултати по одделни предмети.
- Основна цел е да се обезбеди систематска работа со надарените ученици кои во текот на целата година покажуваат значајни резултати. Преку додатната настава се овозможува стекнување на дополнителни знаења, унапредување на способностите, потесна професионална ориентација, учество на натпревари. 
- Дополнително, најдоцна до 20 септември, во согласност со распоредот за учебната 2023/24 година, ќе биде изработен и распоред за додатна настава по одделни предмети.

Програма за додатна настава


Активност
Носители на активност
Ресурси
Инструменти
Временска рамка
Очекувани ефекти
Креирање на политика за поддршка на
планирањето на
додатната настава во училиштето на месечно ниво
Директор
Стручни соработници
Наставници
анализа на состојбата
стручни материјали од БРО (наставни планови и програми)
прашалник за наставниците од ефектите од реализација на
додатна настава
септември
Увид во досегашната состојба при
реализација на додатната настава
Планирање на додатната настава во училиштето на месечно ниво
Директор
Стручни соработници
Наставници
белешки и анализи на наставниците и стручната служба
чек листа
на месечно ниво
Правилно насочување на учениците и
излегување во пресрет на потребите
Формирање тим за следење на работата и планирање на реализација на додатната настава
Тим за за следење и евалуација
анализа на состојбата
образец за вреднување на планирањата образец за
следење на час
во текот на годината
Рефлексија и извештај за подобрување на работата
Следење на реализацијата на додатната настава
Директор
Стручни соработници
следење на
планирањата на наставниците следење на постигањата на
учениците вклучени во додатна
настава
посета на часови евидентен лист за реализација на
додатна настава работни листови за учениците
во тек на годината
Подобар квалитет при реализација на додатната настава
обезбедување поддршка во
редовната настава на
надарените ученици
Соработка со родител/старател на ученици кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети
Стручни соработници
Наставници
согласност од родителот/старателот ученикот да следи додатна настава и информирање за
распоредот за реализирање на додатната
настава
дневник евидентен лист
во тек на годината
Редовно информирање на родителот/старателот за напредокот на ученикот
Идентификување на ученици кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети и покажуваат
посебен интерес за проширување и продлабочување на знаењата за одделни наставни предмети, одделна тема/област од наставен предмет
Стручни соработници
Наставници
изготвување програма за додатна настава согласно интересите на ученикот
следење и го контролира напредокот на ученикот
водење педагошка евиденција за додатна настава
во тек на годината
Збогатување на знаењата кај: напредни ученици кои имаат највисока оценка за наставниот предмет
ученици што покажуваат посебен интерес за одредена област за тема/област од наставната програма
ученици што се
пријавуваат за учество на натпревари
Евалуација
Директор
Стручни соработници
програми и подготовки на наставниците посета на час
прашалник за наставниците обработка на податоците од
увид на часови пополнети
инструменти
јуни
Зголемени постигања на учениците кои покажуваат значителни резултати во определени областиРаспоред за дополнителни и додатни часови 02.03.2020

Распоред за дополнителни и додатни часови 02.02.2020

Распоред за дополнителни и додатни часови 02.01.2020

Распоред за дополнителни и додатни часови 02.12.2019

Распоред за дополнителни и додатни часови 02.11.2019

Распоред за дополнителни и додатни часови 02.10.2019

Распоред за дополнителни и додатни часови 02.09.2019