Work protocol


ПРОТОКОЛ
за работа на ООУ „25 Maj“ Гази Баба - Скопје
во услови на КОВИД-19.
MOДЕЛ:  КОМБИНИРАН НАЧИН НА РАБОТА
ОД I  ДО III одд. НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО
ОД IV  ДО IX одд. НАСТАВА ПРЕКУ ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ