Teaching Staff 2023/2024

Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа

Ред. Бр.
Име и презиме
Работно место
1
Турќане Граждани
Одд.наставник во прво одделение
2
Ибе Мустафа
Одд.наставник во прво одделение
3
Љирије Имеровиќ-Нишевци
Одд.наставник во прво одделение
4
Несрине Бајрами
Одд.наставник во прво одделение
5
Фатиме Сељами
Одд.наставник во прво одделение
6
Незаќет Беља
Одд.наставник во прво одделение
7
Фахрије Пљакај
Одд.наставник во прво одделение
8
Вехби Амети
Одд.наставник
9
Шиќерије Сулејмани
Одд.наставник
10
Хабибе Селими
Одд.наставник
11
Хава Доко
Одд.наставник
12
Кадире Хоџа
Одд.наставник
13
Љумније Љачи
Одд.наставник
14
Емине Бахриу
Одд.наставник
15
Авета Вејсели
Одд.наставник
16
Рамадан Салих
Одд.наставник
17
Имране Амети
Одд.наставник
18
Сузана Курбардовиќ
Одд.наставник
19
Ваиде Реџепи
Одд.наставник
20
Игбал Зеќири
Одд.наставник
21
Хабибе Нухија
Одд.наставник
22
Аријета Имери
Одд.наставник
23
Ајрула Емини
Одд.наставник
24
Ајдар Сејди
Одд.наставник
25
Дитурие Сефејдини
Одд.наставник
26
Ганимет Кадри
Одд.наставник
27
Бахтишах Шабани
Одд.наставник
28
Јусуф Реџепи
Одд.наставник
29
Сизан Хамити
Одд.наставник
30
Садат Реџепи
Одд.наставник
31
Вилдане Сулејмани
Одд.наставник
32
Ваљбона  Јахии
Одд.наставник
33
Рејхане Муртезани
(Породилно отсуство)
Одд.наставник
34
Фари Шабани
Продолжен дневен претстој
35
Љиндита Љатифај
Географија и историја
36
Мерита Алили
Албански јазик
37
Аријета Идризи
Албански јазик
38
Емине Салих
Албански јазик
39
Ресмие Адеми
Албански јазик
40
Мирвет Муслиу
Англиски јазик
41
Арлинда Кастрати
Англиски јазик
42
Аријета Асани
Англиски јазик
43
Нерџиване Рамадани
Англиски јазик
44
Севим Џелили
Англиски јазик
45
Бљерим Троли
Англиски јазик
46
Џејљан Таири
Англиски јазик
47
Назифе Реџепи
Англиски јазик
48
Ајсер Лимани
(Породилно отсуство)
Биологија
49
Салије Зимери
Биологија
50
Нуран Лимани
Етика на религии
51
Јетон Муслиу
Физичко обр.
52
Вулнет Салиху
Физичко обр.
53
Илир Гаши
Физичко обр.
54
Берат Абази
Физичко обр.
55
Фљорим Муртезани
Физичко обр.
56
Нусрет Шабани
Физика
57
Вулнет Аќифи
Географија
58
Аријета Рамадани
Германски јазик
59
Мирвет Адеми
Германски јазик
60
Теута Хаскај-Војника
Германски јазик
61
Ќефајете Бектеши
Социологија
62
Сејдије Бајрами
Хемија
63
Рабије Зенуни
Хемија
64
Мирсад Алија
Информатика
65
Фљорије Алији
Програмирање
66
Агим Саити
Ликовно образование
67
Елизабета Стојановска
Македонски јазик
68
Селма Исак
Македонски јазик
69
Анета Цаневска
Македонски јазик
70
Рахим Хамити
Математика
71
Шеиде Ферати
Математика
72
Рамадан Османи
Музичко образование
73
Аљма Туша
Музичко образование
74
Медине Амити
Природни науки
75
Игбал Мемиши
Албански јазик
76
Вилдан Бекири Сулис
Албански јазик
77
Зебибе Сулејмани
Географија
78
Џезми Бајрами
Историја
79
Фериз Метуши
Историја
80
Симона Стоименова
(Породилно отсуство)
Македонски јазик
81
Саљат Бектеши
Математика
82
Анида Амиди
Природни науки/физика
83
Љејља Зеќири
Одд.наставник
84
Зејнеп Ељези
Физичко обр.
85
Омер Селими
Физичко обр.
86
 Брикен Бахриу
Физичко обр.
87
Емељ Мамути
Одд.наставник
88
Сара Зејнула
Замена за Рејхане Муртезани (породилно отсуство)
Одд.наставник
89
Рабије Рустеми
Замена за Ајсер Лимани (породилно отсуство)
Наставник по биологија
90
Билјана Тоодоровска
Замена за Симона С (породилно отсуство)
Наставник по македонски јазик
91
Азиз Куртиши
Педагогија
92
Фљорије Дика
Психологија
93
Атиџе Селмани
Специјален едукатор и рехабилитатор
94
Ајсер Гаши
Специјален едукатор и рехабилитатор
95
Фердане Муртезани
Логопедија

Податоци за раководните лица


Ред. Бр.
Име и презиме
Работно место
1
Фадил Муртезани
ДИРЕКТОР
2
Илир Зендели
Помошник  директор

Несодветен кадар


Ред. Бр.
Име и презиме
Работно место
1
Ардиан Хамити
Наставник по математика
2
Рамадан Исени
Наставник по техничко образование
3
Екзона Реџепи
(Породилно отсуство)
Наставник по математика
4
Шпреса Емини
Наставник по математиак
5
Мубера Зендели
Продолжен дневен претстој
6
Орнела Адеми
Замена за Екзона Реџепи (породилно отсуство)
Наставник по математика

Податоци за вработените административни службеници


Ред. Бр.
Име и презиме
Работно место
1
Надире Демири
Секретар
2
Шчипе Куртај
Благајник
3
Музафер Сејди
Домаќин

Податоци за вработените помошно-технички лица


Ред. бр.
    Име и презиме
Работно место
01
Сефедин Садики
Хаус-мајстор
02
Мерсада Зеќировиќ
Хигиеничар
03
Бурхан Сабединовски
Хигиеничар
04
Реџеп Шабани
Хигиеничар
05
Ерџан Рустем
Хигиеничар
06
Ибрахим Ферат
Хигиеничар
07
Суеља Реџеп
Хигиеничар
08
Наим Јакај
Хигиеничар
09
Нухи Садиков
Хигиеничар
10
Башким Мустафа
Хигиеничар
11
Фљурије Салих
Хигиеничар
12
Мимоза Арслани
Хигиеничар
13
Ајтен Даци
Хигиеничар
14
Нусрет Салијев
Чувар
15
Исмаил Јахии
Чувар

Податоци за ангажираните образовни медијатори
Во нашето училиште немаме образовни медијатори.