Pupils 2023/2024

Податоци за учениците во основното училиште

Одд.
Број на паралелки
Број
на
ученици
Етничка и родова структура на учениците
Македонци
Албанци
Турци
Срби
Роми
Други
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
I
7
186
 
 
   86
    100
 
 
 
 
 
 
 
 
II
7
176
 
 
96
80
 
 
 
 
 
 
 
 
III
7
191
 
 
102
89
 
 
 
 
 
 
 
 
I-III
21
553
 
 
284
269
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
7
194
 
 
90
104
 
 
 
 
 
 
 
 
V
7
202
 
 
111
91
 
 
 
 
 
 
 
 
IV-V
14
396
 
 
201
195
 
 
 
 
 
 
 
 
VI
7
190
 
 
100
90
 
 
 
 
 
 
 
 
VII
7
180
 
 
94
86
 
 
 
 
 
 
 
 
VI-VII
14
376
 
 
194
176
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII
7
182
 
 
103
79
 
 
 
 
 
 
 
 
IX
7
174
 
 
92
82
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII- IX
14
356
 
 
195
161
 
 
 
 
 
 
 
 
I-IX
63
1 675
 
 
874
801
 
 
 
 
 
 
 
 

Јазик/јазици на кој/и се изведува наставата


 
Македонски
јазик
Албански
јазик
Турски
јазик
Српски
јазик
Босански
јазик
Број на паралелки
 
63
 
 
 
Број на ученици
 
1681
 
 
 
Број на наставници
 
92