Директор


Curriculum Vitae - CV
 
Име и презиме: Фадил Муртезани
 
Дата на раѓање:  24.08.1968 година
 
Место на раѓање: с. Сингелиќ - Скопје
 
Телефон:  +389 2 2555 290
Мобилен: +389 70 335 125
Адреса: Ул. 11 бр. 19, с. Сингелиќ
 
Образование:
1976-1984 година, Основно училиште "25 Maj" - Скопје
1984/85 -1987/88 година, Средно училиште "Зеф Љуш Марку" - Скопје
 
Факултети:
1988-1990 година, Педагошка Академија "Скендербег" –  Гњилане, Смер: оделенски
2002 година, Педагошки Факултет, "Св. Климент Охридски" - Скопје: Диплома – проф. Оделенски наставник
Уверение за Мр. проф. оделенски наставник
 
Работно искуство:
22 години вработен во ООУ "25 Мај" - Скопје, од 24.09.1998
 
Директор:
ООУ "25 Мај" - Скопје 8 години од 2011 - 2019, (2020-2024)
 
Јазици:
Mакедонски јазик, Француски јазик, Англиски Јазик (средно)
 
Компјутер:
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.
 
Образование и обуки
 

КДС

Центар за обука и развој на кадри Скопје

СЕРТИФИКАТ

Проект за модернизација на образованието. Скопје 2010 година

УСАИД Сертификат

„ToolKID Educational Software“ Септември, 2007

УСАИД Сертификат

Innovative Use of ICT in Primary Schools, Јуни 2007

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE KNOWLEDGE - CAPITAL OF THE FUTURE, 2-4.10.2015 Greece

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

KNOWLEDGE FOR CAPABILITIES & SKILLS, 4-6.12.2015 Bulgaria

УСАИД Сертификат

менторска поддршка во професионалниот пазвој на меѓуетничка интеграцуја во образованието. Април 2016

ЕРАСМУС+ Сертификат

ERASMUS+ КА1@КА2 for Schools, 28.12.2015.

СИТИ ЛОГИСТИК - Сертификат

Основи на Еразмус+ Програма на Европска  Унија. 25.09. 2015.

КДС УВЕРЕНИЕ

Организациско учење како фактор за успешно спроведување на промените во воспитно-образовноте организации Фебруари 2016 Струмица

Internacional scientific conference CERTIFICATE OF ATTENDANCE 

KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 08-10.04.2016 Bansko,Bulgaria

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

4 Klett Internacional Symposium for Headmasters PAPERLESS SCHOOL AND CLASSROOM MANAGEMENT, 23-26.11.2016 Dubrovnik, Croatia

CERTIFICATE OF ATTENDANCE 

Internacional scientific conference THE TEACHER OF THE FUTURE, 25-28 .03.2017 Budva ,Montenegro

СКМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИСУСТВО

„Креирање на ефикасен систем за оценување и мотивирање на вработените како важен механизам за развој“ 29-02.06.2017 Велинград, Бугарија

IURIDICA PRIMA СЕРТИФИКАТ

„Семејството и правата на детето како клучен фактор во образованието“ 13.03.2017 Општина Гази Баба

КДС Уверение

Мотивација, ангажираност,промени,организациско учење и тимско паботење фактори за добро училиште. Октомври 2016.

SQACES-Certificate

„Mentorship Basik Skills Trainig“ October 5-6 and November 2, 2016.

Headmaster in focus – by 2020

5 Klett International Symposium for Headmasters 23-26 .11. 2017 Sofia ,Bulgaria

Certificate of Merit

Primary school „25 Maj“ - Skopje, 09.12,2017

Интернационален Сертификат

за директор на Еко Училиште наградено со Зелено Знаме, Ноември 2017 ОХО

СКМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИСУСТВО

„Кршењето на работниот ред и дисциплина или работните обврски како предуслов за отказ и постапката за откажување на договорот за вработување и правна заштита“ 5-8.07.2018 Сандански, Бугарија

СЗТК Град Скопје 

Народна Техника - Скопје - Благодарница, 31.03.2018 година

МБД Сертификат

23.02.2019 година, Скопје

МБД Сертификат

23.03.2019 година, Скопје

BRITISH COUCIL Сертфикат

„Вовед во основните вештини и развој на лидерство“ - 15-16.03.2019, Скопје

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ СЕРТИФИКАТ

Организациските вештини на директорот во функција на зголемена ефикасност на училиштето 18.10.2019 Солун, Грција

5 Регионална коференција на училишни директори Сертификат

28-30.10.2019 година,Скопје

Скопје, 30.12.2019