Лична Карта


Вкупен број на училишни згради

Две (2)

Број на подрачни училишта

Едно (1)

Бруто површина -зграда

 

Нето површина- зграда

3921

Број на спортски терени

2

Број на катови

2

Број на училници

34

Број на помошни простории

2

Училишна библиотека

1

Начин на загревање на училиштето

со нафта
Име на училиштето

OОУ „25  Мај“

адреса, општина, место

Ул. Алија Авдовиќ бр. 6, општина Гази Баба - Скопје

Телефон

2520-673 , 2521-395

Фах

2521-395

основано од

Сo одлука бр. 07-32/61 од 21.12.1965

Собрание на општина Гази Баба - Скопје

Верификација- број на актот

Со решение бр. 14-1232/1

Година на верификација

1986 год.

Јазик на кој се изведува наставата

Албански

Година на изградба

1965

Тип на градба

тврда

Површина на објектот

2462

Површина на училишниот двор

13056

Површина на спортски терени и игралишта

800

Училиштето работи во смена

Две смени

Начин на загревање на училиштето

Сопствено парно греење со нафта

Број на одделенија

I-IX

Број на паралелки

63

Број на смени

две

Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво)

Зелено знаме

Просторни услови за работа на училиштето


Број на подрачни училишта

Едно (1)

Бруто површина

490

Нето површина

394

Број на спортски терени

1

Број на катови

1

Број на училници

4

Број на помошни простории

1

Училишна библиотека

0

Начин на загревање на училиштето

пелети

МАТЕРИЈАЛНО -  ТЕХНИЧНИ УСЛОВИ


Начин на загревање на училиштето

Нафта и струја

Училиштето има план  и систем за енергетска ефикасност

Има, внесено во планот на енергетска ефикасност на ЕЛС општина Гази Баба