Orari për klasat e tjera dhe shtesë

Mësim plotësues

- Mësimi plotësues do të organizohet për nxënësit të cilët kanë vështirësi në mësim dhe të cilët kanë nevojë gjatë gjithë vitit shkollor.
- Gjatë gjithë procesit edukativo - arsimor me nxënësit të cilët kanë treguar rezultate të dobëta do të punohet me forma dhe metoda të përshtatura për përvetësim më të lehtë të përmbajtjeve të parashikuara.  Kujdestari i klasës do ti informon prindërit e nxënësve që në mënyrë obligative të ndjekin mësimet plotësuese në lëndën mësimore të duhur. Çdo mësimdhënës do të mban evidencë për praninë në orë në mësimit plotësues. Nxënësi i cili tregon rezultate të dobëta në më shumë se dy lëndë mësimore, gjatë një muaji do të mban orë plotësuese nga dy lëndë sipas zgjedhjes, në marrëveshje me prindërit dhe mësimdhënësit lëndor.  Shërbimi profesional merr pjesë aktive në realizimin e mësimit plotësues me qëllim të zbulohen arsyet për suksesin e dobët të secilit nxënës. Me nxënësit që përparojnë më ngadalë në mësim dhe tregojnë sjellje associative shërbimi professional në shkollë do të organizon takime me prindërit, sipas programit për këshillim të prindërve.
- Përveç kësaj, më së shumti deri më 20 shtator, në përputhje me orarin e vitit shkollor 2023/24, do të përpunohet edhe orar për mësim plotësues për lëndë të veçanta.

 

Programi i mësimit shtesë


Identifikimi i nxënësve që arrijnë rezultate të rëndësishme në lëndët individuale dhe tregojnë interes të veçantë për zgjerimin dhe thellimin e njohuritë e lëndëve mësimore individuale, një temë/fushë e veçantë nga një lëndë
Bashkëpunëtorë profesionistë Mësues
hartimi i një programi për mësimdhënie plotësuese sipas interesave të nxënësit
monitorimin dhe kontrollin e përparimit të nxënësve
mbajtjen e evidencës pedagogjike për mësimin plotësues
Gjate vitit
Pasurimi i njohurive në: nxënës të avancuar që kanë notën më të lartë për lëndën
nxënësit që tregojnë një interes të veçantë për një fushë lëndore/fushë të caktuar kurrikulare
nxënësit që janë
aplikoni për pjesëmarrje në gara.
Еvaluimi
Drejtor
Bashkëpunëtorë Profesionistë
programet dhe përgatitja e mësuesve në klasën vizitore
pyetësor për përpunimin e të dhënave të mësuesve nga
pamje e orëve të përfunduara
instrumentet
qershor
Rritja e arritjeve të nxënësve që tregojnë rezultate të rëndësishme në fusha të caktuara
Identifikimi i nxënësve të cilët gjatë
mësimin e rregullt
nuk ka arritur rezultatet e pritura nga
të caktuara
kurrikula apo rezultatet e pritura të disa
temave/fushave brenda kurrikulës
Drejtor
Bashkëpunëtorë Profesionistë
planifikimin dhe zbatimin
respektimi i kurrikulës për lëndën specifike dhe sipas nevojave të nxënësve. individuale/ individualizuar
punë ose nëse është e nevojshme, mund të organizohet realizimi i mësimit plotësues me një formë pune në grup, nëse nxënësit kanë të njëjtat vështirësi në arritjen e rezultateve të pritura (në
shembull: konkret
objektiv nga e njëjta lëndë e kurrikulës)
përshtatja e stilit të të nxënit të nxënësit, duke përdorur mjete dhe materiale të përshtatshme didaktike,
duke aplikuar
qasje interaktive duke përdorur
Metodat aktive të
të mësuarit
Gjate vitit
Përmirësimet e njohurive në:
nxënësit me më pak njohuri paraprake rreth
subjektin ose temën specifike të
lënda, nxënësit që treguan rezultate të dobëta mësimore
(keni një notë negative për atë rezultat ose temë të pritur),
nxënësit që kanë munguar në mësim për një kohë të gjatë dhe nxënësit me
vështirësi në të nxënë.
Еvaluimi
Drejtor
Bashkëpunëtorë Profesionistë
programet dhe përgatitja e mësuesve në klasën vizitore
pyetësor për përpunimin e mësuesve
të dhënat nga inspektimi i klasave
instrumente të kompletuara
Qershor
të përmirësuara
arritjet e
nxënësit që kanë
vështirësi në të nxënë 
Mësim shtesë
- Mësim shtesë organizohet për nxënësit  të cilët tregojnë rezultate të rëndësishme në lëndë të veçanta.
- Qëllimi kryesor është të siguron punën sistematike me nxënësit e talentuar të cilët gjatë gjithë vitit tregojnë rezultate të rëndësishme. Përmes mësimit shtesë mundësohet përvetësimi I njohurive shtesë, promovimin e aftësive, orientim më të ngushtë profesional, pjesëmarrje në gara. 
- Përveç kësaj, më së shumti derim më 20 shtator, në përputhje me orarin e vitit shkollor 2023/24 do të përpunohet edhe orar për mësim shtesë për lëndë të veçanta.
 
Program mësimor shtesë


Аktivitet
Bartësit e veprimtarisë
Resurse
Instrumente
Korniza kohore
Efektet e pritshme
Krijimi i një politike për të mbështetur
planifikimin e
mësim shtesë në shkollë në baza mujore
Drejtor
Bashkëpunëtorët profesionistë Mësuesit
analiza e situatës
materiale profesionale nga BRO (kurrikula dhe programe)
pyetësor për mësuesit nga efektet e realizimit të
klasa shtesë
Shtator
Pasqyrë e situatës aktuale në
zbatimi i mësimit plotësues
Planifikimi i mësimit plotësues në shkollë në baza mujore
Drejtor
Bashkëpunëtorë Profesionistë
Mësuesit
shënime dhe analiza të mësuesve dhe shërbimit professional
Cek Lista
në baza mujore
Drejtimi i duhur i nxënësve dhe
duke dalë për të plotësuar nevojat
Formimi i ekipit për monitorimin e punës dhe planifikimin e realizimit të mësimit plotësues
Ekipi i Monitorimit dhe Vlerësimit
analiza e situates
formulari për vlerësimin e planeve formulari për
duke ndjekur një klasë
Gjate vitit
Reflektim dhe raport për përmirësimin e punës
Monitorimi i realizimit të mësimit plotësues
Drejtor
Bashkëpunëtorë Profesionistë
duke vazhduar
planet e mësuesve monitorimi i arritjeve të
nxënësit e përfshirë në shtesë
mësimdhënies
frekuentimi i mësimit fletë regjistrimi për realizimin e
fletë mësimore shtesë për nxënësit
Gjate vitit
Cilësi më e mirë në zbatimin e mësimdhënies plotësuese
duke ofruar mbështetje në
mësimin e rregullt të
nxënës të talentuar
Bashkëpunimi me prindin/kujdestarin e nxënësve që arrijnë rezultate të rëndësishme
sipas lëndëve mësimore të veçanta
Bashkëpunëtorë profesionistë Mësues
pëlqimin e prindit/kujdestarit që nxënësi të ndjekë mësime shtesë dhe informacione rreth
orarin për realizimin e shtesës
mësimdhënies
fletë regjistrimi i ditarit
Gjate vitit
Informimi i rregullt i prindit/kujdestarit për përparimin e nxënësit
Identifikimi i nxënësve që arrijnë rezultate të rëndësishme në lëndët individuale dhe tregojnë
interes të veçantë për zgjerimin dhe thellimin e
njohuri për lëndë të veçanta mësimore, temë/fushë të veçantë të lëndës mësimore
Bashkëpunëtorë profesionistë Mësues
hartimi i një programi për mësimdhënie plotësuese sipas interesave të nxënësit
monitorimin dhe kontrollin e përparimit të nxënësve
mbajtjen e evidencës pedagogjike për mësimin plotësues
Gjate vitit
Pasurimi i njohurive në: nxënës të avancuar që kanë notën më të lartë për lëndën
nxënësit që tregojnë një interes të veçantë për një fushë lëndore/fushë të caktuar kurrikulare
nxënësit që janë
aplikoni për pjesëmarrje në gara
Еvaluimi
Drejtor
Bashkëpunëtorë profesionistë Mësues
programet dhe përgatitja e mësuesve në klasën vizitore
pyetësor për përpunimin e të dhënave të mësuesve nga
pamje e orëve të përfunduara
instrumentet
Qershor
Rritja e arritjeve të nxënësve që tregojnë rezultate të rëndësishme në fusha të caktuaraOrari për klasat e tjera dhe shtesë 02.03.2020
Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.02.2020
Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.01.2020
Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.12.2019
Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.11.2019
Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.10.2019
Orari për klasat e tjera dhe shtesë 02.09.2019