Stafi Mësimor

2023/2024
Të dhëna të përgjithshme për stafin arsimor dhe joarsimor

Stafi
Gjithsej
Struktura etnike dhe gjinore e të punësuarve
Maqedonas
Shqiptarë
Тurq
Serbë
Romë
Boshnjakë
M
F
M
F
М
F
M
F
M
F
M
F
Numri i të punësuarve
121
 
3
40
68
 
1
 
 
 
 
 
3
Numri i personelit të vendosur
85
 
3
25
56
 
 
 
 
 
 
 
1
Numri i edukatorëve
7
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
Numri i bashkëpunëtorëve profesional
5
 
 
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Punonjësit administrativ
3
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Stafi ndihmës - teknik
15
 
 
10
4
 
 
 
 
 
 
 
1
Drejtor
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndihmës drejtori
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Të dhëna të përgjithshme për shkallën e shkollimit të punonjësve


Arsimimi
Numri i të punësuarve
Studime pasuniversitare – cikli i dytë
7
Arsimim i lartë
93
Arsimim i lartë professional
8
Arsimim i mesëm
7
Arsimim fillor
7

Të dhëna të përgjithshme për strukturën moshore të punonjësve


Vjet
Numri punonjësve
20-30
24
31-40
44
41-50
23
50-60
26
61 – pension
4